Skylt för brandfarliga vätskor

När det kommer till brandfarliga vätskor så ska dessa inte stå framme på ställen där vem som helst kan nå dem. Det bör finnas en skylt som talar om att det finns brandfarliga vätskor i ett visst skåp. Det för att uppmärksamma alla om att de finns just där. Det är alltid en liten risk med att förvara vätskor som är brandfarliga. 

Många gånger finns dessa vätskor inom vissa jobb, men de finns även i våra hem. Det kan vara allt från bränsle till medel för rengöring. Redan vid låga temperaturer kan en brandfarlig vätska avge ånga, som lätt kan antändas. Det är nämligen ångan från vätskan som brinner och inte själva vätskan. Det finns fyra klasser av brandfarliga vätskor där några är mer brandfarliga än andra. Hemma får du max ha 100 liter sådan vätska. Är vätskan för uppvärmning, så är det max 10 000 liter du får ha hemma, men det får inte förvaras inne i din bostad.

Vätskor som är brandfarliga

Det finns idag en mängd olika sorters brandfarliga vätskor både i våra hem, på våra jobb och inom det vi kanske sysslar med på fritiden. Vanliga vätskor som är brandfarliga är bland annat bensin, aceton, etanol och metanol. Det finns även brandfarlig vätska i olika lösningsmedel, som heter toluenetylacetat. Utöver det så finns det även såna här vätskor i vissa bränslen och i fläckborttagning. 

Har du brandfarliga vätskor i ditt hem, eller på ditt jobb, uppmärksamma andra på det genom att skaffa en skylt. Se även till att de står skyddade och utom räckhåll för barn och djur. Andra vätskor som klassas som brandfarliga är xylen, fotogen, terpentin, diesel, eldningsolja och petroleumprodukter. Du bör inte förvara mer vätskor som är brandfarliga än vad som täcker ditt eget hushålls behov.

Systematiskt brandskyddsarbete för ditt företag​

För att förebygga bränder och olyckor är det väldigt viktigt att man alltid har en eller flera ansvariga för detta arbete på varje arbetsplats eller offentlig lokal för att man ska kunna undvika sådant som kan uppstå på grund av bristande kunskap eller dålig planering. Därför är det viktigt att man alltid har ett strukturerat systematiskt brandskyddsarbete där man tar ansvar över brandskyddsarbetet som man har inom den egna verksamheten eller organisationen. Då börjar man oftast med att utse den eller de som ska ansvara över detta och sedan se till att dessa personer har den kompetens och kunskap som krävs för att kunna driva ett säkert och lyckat systematiskt brandskyddsarbete. 

Läs mer här om vad detta arbete går ut på mer ingående för att få en förståelse för hur viktigt detta faktiskt är för att kunna driva en säker arbetsplats för alla medarbetare och den personal som finns på plats. Systematiskt brandskyddsarbete är en process som är ständigt pågående där man alltid ska hålla sin kunskap och information uppdaterad, man ska aktivt arbeta med dokumentation och det är även mycket viktigt med uppföljning av arbetet som man genomför. Därför är det viktigt att man som ansvarig ser till att få den information och kunskap som krävs för att kunna driva arbetet på bästa möjliga sätt, och detta gör man enklast genom att gå en utbildning hos Brandexperten.​

Vad lär man sig hos Brandexperten?

Brandexperten erbjuder utbildningar inom systematiskt brandskyddsarbete för att alla företag, verksamheter och organisationer ska ha möjlighet att tillgodose sig den kunskap som krävs för att kunna hantera brandskyddet på ett förebyggande och effektivt sätt där man ökar medvetenheten om de risker som finns inom verksamheten som man driver. ​